تبلیغات
علوم غریبه-دعا و اذکار-علم جفر-مسائل ماوراء الطبیعه. - دعاهایی به جهت رفع حوائج
علوم غریبه-دعا و اذکار-علم جفر-مسائل ماوراء الطبیعه.
در زندگی سعی نماییم انسانیت خود را تقویت نماییم تا مورد خشنودی حضرت حق واقع شویم

آیه اى به جهت دفع درد ساق پا
سالم بن محمد شكایت كرد به حضرت صادق علیه السلام از درد ساق پا و گفت : این درد مرا از همه كار عاجز كرده است . فرمودند: این آیه را هفت بار بر آن موضع بخوان .

و اتل ما اوحى الیك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته و لن تجد من دونه ملتحدا

(سوره كهف ، آیه 26)


--------------------------------------------------------------------------------

آیه اى به جهت بهبود از یرقان و زردى چشم
براى رفع یرقان و زردى چشم ، این آیات را نوشته و بالاى سرش بیاویزد.

قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا یعبدون الجن اكثرهم بهم مومنون و قالوا ربنا یعلم انا الیكم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و لیمسنكم منا عذاب الیم .


--------------------------------------------------------------------------------

آیه به جهت كسى كه پیچش شكم دارد
از امام موسى كاظم علیه السلام منقول است كه این آیات را سه بار بر آب خوانده و آن آب را بخورد و دست بر شكم بمالد:

یرید اللّه بكم الیسر و لایرید بكم العسر اولم یر الذین كفروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الماء كل شى ء حى افلا یومنون .


--------------------------------------------------------------------------------

آیه اى جهت دفع سنگ مثانه
از حضرت صادق علیه السلام رسیده است جهت دفع سنگ مثانه این آیات را بنویسد و هنگام خواب یك مرتبه و بعد از بیدار شدن نیز یك مرتبه بخواند.

الم تعلم ان اللّه له ملك السموات و الارض ما لكم من دون اللّه من ولى و لا نصیر.آیه اى به جهت برطرف شدن درد پا
شخصى به امام حسین علیه السلام شكایت كرد از درد پا. فرمود: دست بر آن موضع بگذار و بگو:

بسم اللّه و باللّه و السلام على رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و ما قدرا اللّه حق قدره و الارض جمیعا قضته یوم القیمه و السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالى عما یشركون .


--------------------------------------------------------------------------------

آیه اى به جهت دفع مورچه این آیه را بر آب بخواند در خانه مورچه ریزد، از آنجا بروند.

حتى اذا اتو على واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون .


--------------------------------------------------------------------------------

 

 آیاتى جهت فروش متاع
هرگاه متاعى فروش نشود این آیات را بر كاغذى نویسد و در آن نهد از غیب مشترى مى رسد ان شاء اللّه .

یا بنى اسرائیل اذكروا نعمتى التى انعمت علیكم و اوفو بعهدى اوف بعهدكم و ایاى فارهبون و امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم و لاتكونوا اول كافر به و لا تشتروا بایاتى ثمنا قلیلا و ایا فاتقون . (سوره بقره ، آیه 40- 41)

و من اوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببیعكم الذى بایعتم به و ذلك هو الفوز العظیم .
(سوره توبه ، آیه 111)
و همچنین آیه آخر را هفت بار بر ظرف آبى بخواند بر متاع پاشد و باید متاع نامشروع نباشد.


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه جهت اینكه اگر مى خواهید خواسته تان رد نشود
چون كسى به كسى حاجتى داشته باشد و خواهد كه حاجت روا شود این آیه را بر دست راست خود سه مرتبه بخواند و دست بهم آورد. چون پیش آن شخص رود و در برابر او دست خود را باز كند مقصودش حاصل گردد.

ویل لكل افاك اثیم یسمع آیات اللّه تتلى علیه ثم یصره مستكبرا كان لم یسمعها قبشره بعذاب الیم و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین .


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه جهت ترسیدن در شبها
چنانچه این آیه را بخواند، نخواهد ترسید اگر چه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مباركه 32 مرتبه است كه در حین حركت بخواند.

الا ان اولیاء اللّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون .


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه جهت ترس از عقرب
هر كه از عقرب بترسد این آیه را بخواند:

سلام على نوح فى العالمین انا كذلك نجزى المحسنین انه من عبادنا المومنین


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه جهت نجات از زندان
جهت نجات از زندان و رفع گرفتارى مداومت نماید بر این آیه ، اثر عاجل دارد:

بسم اللّه الرحمن الرحیم
و افوض امرى الى اللّه ان اللّه بصیر بالعباد.


--------------------------------------------------------------------------------

آیاتى كه موجب حسنه در قبر مى شود رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر كه این آیات را بعد از نماز مغرب سه مرتبه بخواند آنچه ثواب در روز گذشته از او وفت شده دریابد و نمازش قبول شود. اگر بعد از هر نماز بخواند به عدد ستارگان آسمان و قطرات باران و برگ درختان و ذرات خاك زمین براى او حسنات نوشته شود و چون بمیرد به هر حسنه اى ده حسنه در قبر به او داده شود. آیات این است :

فسبحان اللّه حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فى السموات و الارض و عشیا و حین تظهرون یخرج الحى من المیت و یخرج المیت من الحى و یحى الارض بعد موتها و كذلك تخرجون سبحان ربك رب العزه عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمدللّه رب العالمین .


--------------------------------------------------------------------------------


آیه به جهت دفع حمله سگ
حضرت رضا علیه السلام فرمود: چون سگ بر روى تو فریاد كرده و حمله نماید، این آیه را بخوان .

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان .

(الرحمن 33)


--------------------------------------------------------------------------------

آیه در هنگام كاشتن درخت و زراعت حضرت صادق علیه السلام فرمود: در موقع كاشتن درخت و زراعت كردن این آیه را بخوان :

و مثل كلمه طیبه كشجره طیبه اصلما ثابت و فرعها فى السماء توتى اكلها كل حین باذن ربها.


--------------------------------------------------------------------------------

آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض
در درالنظیم مسطور است هر كس آیه 1 تا 4 سوره انعام را هر صبح و شام هفت بار و هر نوبت دست بر بدن بمالد از جمیع آفات و علل و امراض ایمن گردد.

الحمدللّه الذى خلق السموات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین كفروا بربهم یعدلون هو الذى خلقكم من طین ثم قضى اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون و هو اللّه فى السموات و فى الارض یعلم سركم و جهركم و یعلم ما تكسبون و ماتاتیهم من ایه من ایات ربهم الا كانوا عنها معرضین .


--------------------------------------------------------------------------------


آیه براى رفع كرم و ملخ از باغات
گویند به جهت رفع كرم و ملخ (آیه الكرسى ) را بنویسند و بر چهار گوشه باغ فرو برند مفید است


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه اگر راجع به مطلبى حیران بودى
شیخ كفعمى رحمه اللّه در كتاب خود نقل نموده هر كه در امرى یا كارى حیران باشد و در وقت خواب آیه 102 سوره كهف
(افحسب الذین كفروا)

تا آخر سوره كهف را بخواند و بگوید:
(اللهم صل على محمد و ارنى بیضا و حمره ان كان لى فى كذا و كذا خیره )

و بجاى كذا و كذا مطلب خود را ذكر كند
(و ان كان لى فى كذا و كذا شر فارنى سوادا و حمره )

یعنى خدایا اگر در این امرى كه من قصد دارم خیر من هست در خواب رنگ سفید و قرمزى بنما و اگر شر است سیاهى و قرمزى بنما پس بخوابد یكى از این دو را ببیند ان شاء اللّه تعالى .


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه اى كه اگر همراهتان باشد از دردها صحت مى یابید
در روایت معتبر است هر كه آیه محمد رسول اللّه را تا آخر انا فتحنا در شب چهاردهم ماه مبارك رمضان بر پارچه سفید بنویسد و آن را خوشبو نماید هر كس او را با خود دارد، از هر درد و مرضى كه داشته باشد به اذن اللّه تعالى از همه آنها صحت یابد.

محمد رسول اللّه و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تریهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من اللّه و رضوانا سیماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فى التورایه و مثلهم فى الانجیل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار وعد اللّه الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما.


--------------------------------------------------------------------------------

آیه اى براى صحت
هر كه آیه 82 از سوره (الاسراء) را بخواند از هر مرضى صحت یابد.

و ننزل من القران ما هو شقاء و رحمه للمومنین و لایزید الظالمین الا خسارا.


--------------------------------------------------------------------------------


آیاتى براى شفاى بیمار
نقل است به جهت شفاى بیمار این شش آیه را در جامى نوشته بشوید و به بیمار دهد تا بخورد، شفا یابد.
آیه اول :
و یشف صدور قوم مومنین

آیه دوم :
و شفاء لما فى الصدور و هدى و رحمه للمومنین

آیه سوم :
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس

آیه چهارم :
قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء

آیه پنجم :
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین

آیه ششم : و اذا مرضت فهو یشفین .


--------------------------------------------------------------------------------


آیه اى دیگر به جهت شفا یافتن بیمار
در كتاب مصباح كفعمى رحمه اللّه آمده كه آیه 131 و 132 سوره طه را بنویسد و بر بیمار آویزان نماید، بیمار شفا مى یابد.

و لا تمدن عینیك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربك خیر و ابقى و امر اهلك بالصلوه و اصطبر علیها لا نسئلك رزقا نحن نرزقك و العاقبه للتقوى .


--------------------------------------------------------------------------------

آیه اى به جهت این كه زن آسان وضعحمل نماید
این آیه را نوشته بر كمر زن بندند و بعد از فارغ شدن زود باز كنند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم
اولم یر الذین كفروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقناهما حنه ولدت مریم مریم ولدت عیسى سیجعل اللّه بعد عسر یسرا.


--------------------------------------------------------------------------------


آیه اى به جهت درد سینه و پستان و دل

این آیات را نوشته به آب محو نموده بخورد و بر سینه بندد.

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین .


--------------------------------------------------------------------------------

 

 آیه جهت محفوظ ماندن بنا
بر حسب حدیث وارده از حضرت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله خواندن این آیه موجب حفظ بنا از زلزله و غیر آن خواهد شد. ان شاء اللّه .

ان اللّه یمسك السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا.


--------------------------------------------------------------------------------

آیه به جهت محبت و دوستى
از رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله روایت شده است هر كه خواهد كسى را به دوستى و محبت خود مایل سازد این آیه را خوانده به طعامى بدمد و به او بخوراند كه موثر خواهد بود.

بسم اللّه الرحمن الرحیم
ان لا تعلوا على و اتونى مسلمین لو لا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنین .


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه جهت عزیز و محترم شدن
گویند هر كس (آیه الكرسى ) (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بنویسد و بر بازوى خود بندد، به هر جا رود عزیز و محترم باشد.


--------------------------------------------------------------------------------

آیه جهت برآمدن هر حاجت
گویند هر كس (آیه الكرسى ) (آیات 255 تا 257) سوره بقره را بر آب بخواند روى خود را با آن بشوید و دو ركعت نماز بگذارد و در هر ركعت یك مرتبه حمد و یك مرتبه آیه الكرسى را بخواهد، هر مرادى داشته باشد حاصل شود. ان شاء اللّه .


--------------------------------------------------------------------------------

آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزى
گویند هر كه در روز چهارشنبه آیه 22 سوره حشر را هفتاد بار بخواند بر اهالى علم و قلم فائق آید و فتوحات از براى او دست بدهد و حوائج او بر آورده شود و غنى و مكرم گردد. ان شاء اللّه .

هو اللّه الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم .


--------------------------------------------------------------------------------

آیه جهت بیدار شدن از خواب شیخ بهائى در كتاب مفتاح الفلاح از كتاب كافى شیخ محمد بن یعقوب كلینى نقل كرده كه از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده هر كه وقت خوابیدن آیه آخر سوره كهف را بخواند هر ساعتى كه بخواهد بیدار شود و نیت داشته باشد بیدار مى شود. شیخ فرموده كه این از اسرار و عجیبه مجربه است كه شكى در آنها نیست .

قل انما انا بشر مثلكم یوخى الى انما الهكم اله واحد فمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعباده ربه احدا.


--------------------------------------------------------------------------------

آیه جهت بلند شدن از مجلس
هر كه بخواهد در قیامت ثواب كامل بیابد در هنگامى كه مى خواهد از مجلس برخیزد، بگوید:

سبحان ربك رب العزه عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمدللّه رب العالمین .


--------------------------------------------------------------------------------

 آیه جهت بستن زبان دشمن
در كتاب سرالمكتوم مى خوانیم : بعد از سه روز روزه گرفتن ، آیه زیر را نوشته در میان شیشه قرار داده در زمینى دفن كند زبان دشمنش بسته مى شود، و اگر بخواهد باز كند باید آیه را بیرون آورد.

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان .

آیه اى دیگر به جهت بستن زبان دشمن بسیار مجرب است ، این آیه را بخواند و بر او بدمد.

الیوم نختم على افواههم و تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یكسبون

(سوره یس ، آیه 65)


--------------------------------------------------------------------------------

آیه جهت فرارى دادن دشمن این آیه را بخواند و بر دشمن بدمد، ظفر یابد.

ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه


--------------------------------------------------------------------------------


آیه جهت آشتى نمودن به جهت آشتى كردن آیه 115 سوره انعام را سه بار بخواند و بر روى آن كس دمد البته آشتى كند و عذر خواهد مجرب است .

و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا لامبدل لكلماته و هو السمیع العلیم


--------------------------------------------------------------------------------


آیه جهت مكانى كه جن بسیار دارد
امام جعفر صادق علیه السلام : چون جایى وارد شوى كه هولناك و جن بسیار است دست را بالاى سر بگذار و به آواز بلند بگو:

افغیر دین اللّه تبغون و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و الیه ترجعون .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 4 تیر 1391 :: نویسنده : shahin
جمعه 24 خرداد 1392 01:36 ب.ظ
سلام من از مطالب شما بازدبد کردم و خوشم آمد گفتم اگر میشود با شما همکارب کنم
پنجشنبه 5 مرداد 1391 01:55 ب.ظ
سلام.
توجه توجه
من برای کاربرای شما یک فیلترشکن خیلی عالی پیشنهاد می کنم.
http://vpn-best.mihanblog.com
http://vpn4all.blogfa.com


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


دوستان گرامی عنایت فرمایید با نظرات سازنده خود بنده را در بهترشدن وبلاگم یاری فرمایید و همچنین اگر سوالی یا مطلبی دارید که باید پاسخ داده شود به ایمیل بنده ارسال شود تا در اسرع وقت رسیدگی و پاسخ مطلوب داده شود.www.shahiiiin@ymail.com

مدیر وبلاگ : shahin
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
بنظر شما مطالب و محتوای این وب چگونه میباشد؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

كد ماوس